Löydä terveellinen elämäntapa

Ravin­to­neu­von­ta Comet tar­jo­aa yksi­löl­lis­tä ravin­to­val­men­nus­ta sekä psyyk­kis­tä val­men­nus­ta juu­ri sinun elä­män­ti­lan­tee­see­si ja tavoit­tei­sii­si rää­tä­löi­ty­nä. Kai­paat­ko tukea pysy­vään elä­män­ta­pa­muu­tok­seen tai tar­vit­set­ko apua pai­non­hal­lin­taan? Ehkä tun­net itse­si jat­ku­vas­ti ala­vi­rei­sek­si tai stres­saan­tu­neek­si ja haluai­sit vink­ke­jä parem­paan jak­sa­mi­seen? Ravin­to­neu­von­ta Comet aut­taa sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si. Ravin­to­neu­von­ta Comet pal­ve­lee asiak­kai­ta Poris­sa ja Sata­kun­nas­sa sekä etä­pal­ve­lu­na kaik­kial­la Suomessa.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Ravin­to­neu­von­ta Come­tin ravin­to­val­men­nuk­set sopi­vat kai­kil­le ter­veel­li­sem­mäs­tä ja tasa­pai­noi­sem­mas­ta elä­mäs­tä unel­moi­vil­le. Rää­tä­löim­me jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me yksi­löl­li­sen ruo­ka­va­lion ja vin­kit ter­veel­li­sen elä­män­ta­van yllä­pi­tä­mi­seen. Voit olla aktii­vi­nen liik­ku­ja, joka halu­aa ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­man ruo­ka­va­lion tree­nin tuek­si, monen­lai­sia dieet­te­jä jo kokeil­lut jojo-laih­dut­ta­ja tai elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta vas­ta haa­vei­le­va. Come­tin ravin­to­val­men­nuk­sen avul­la sel­vi­täm­me nykyi­set ruo­kai­lu­tot­tu­muk­se­si ja rää­tä­löim­me juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion, joka aut­taa sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si ja edis­tää koko­nais­val­tais­ta hyvinvointiasi.

Kenelle Cometin ravintovalmennukset soveltuvat?

Ravin­to­neu­von­ta Come­tin ravin­to­val­men­nuk­set sopi­vat kai­kil­le ter­veel­li­sem­mäs­tä ja tasa­pai­noi­sem­mas­ta elä­mäs­tä unel­moi­vil­le. Rää­tä­löim­me jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me yksi­löl­li­sen ruo­ka­va­lion ja vin­kit ter­veel­li­sen elä­män­ta­van yllä­pi­tä­mi­seen. Voit olla aktii­vi­nen liik­ku­ja, joka halu­aa ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­man ruo­ka­va­lion tree­nin tuek­si, monen­lai­sia dieet­te­jä­jo kokeil­lut jojo-laih­dut­ta­ja tai elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta vas­ta haa­vei­le­va. Come­tin ravin­to­val­men­nuk­sen avul­la sel­vi­täm­me nykyi­set ruo­kai­lu­tot­tu­muk­se­si ja rää­tä­löim­me juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion, joka aut­taa sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si ja edis­tää koko­nais­val­tais­ta hyvinvointiasi.

Ravintovalmennuksen hyödyt

 • Aut­taa jak­sa­maan paremmin
 • Tukee tree­niä
 • Aut­taa painonhallinnassa
 • Lisää yleis­tä vireyt­tä ja keskittymiskykyä
 • Vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti ihon ja hius­ten hyvinvointiin
 • Aut­taa pitä­mään kuris­sa tai lie­vit­tä­mään ter­vey­teen liit­ty­viä oirei­ta, kuten migreeniä
 • Alen­taa kohon­nut­ta verenpainetta
 • Tukee mie­len ja kehon koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia
 • Lisää itse­var­muut­ta

Ravintovalmennukset

Yksi­löl­li­nen ravin­to­val­men­nus rää­tä­löi­dään asiak­kaan tavoit­tei­den ja toi­vei­den mukaan. Tiuk­ko­jen dieet­tien sijaan pää­mää­rä­nä on löy­tää yksi­löl­le par­hai­ten sovel­tu­va tapa syö­dä ja aut­taa asia­kas­ta jat­kos­sa myös itse suun­nit­te­le­maan sekä yllä­pi­tä­mään ruo­ka­va­lio­ta, joka tukee tavoit­tei­ta ja koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia.

Psyykkinen valmennus

Psyyk­ki­nen val­men­nus edis­tää asiak­kaan hen­kis­tä ja koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia. Val­men­nuk­sen avul­la voi­daan tukea asia­kas­ta esi­mer­kik­si ter­vey­teen liit­ty­vien elin­ta­po­jen muu­tok­ses­sa ja tar­jo­ta työ­ka­lu­ja yksi­lön psy­ko­lo­gi­sen jous­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen, tun­tei­den käsit­te­le­mi­seen ja oman itsen­sä arvostamiseen.

Pauliina Mehtälä

Ravin­to­val­men­ta­ja

Kou­lu­tus:

 • Ravin­to­neu­vo­ja, Trainer4You, 2017
 • Psyyk­ki­nen val­men­ta­ja Trainer4You, 2019
 • Ravit­se­mus­tie­teen perus­o­pin­not, Itä-Suo­men yli­opis­to, 2017
 • Ter­vey­den tuki­pi­la­rit- ter­vey­den funk­tio­naa­li­nen näkö­kul­ma, 2018
 • Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen perus­o­pin­not, Itä-Suo­men yli­opis­to, 2019
 • Tuo­te­ke­hi­tys­työn eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to,
  Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä Tavas­tia, 2021

Hei!

 

Olen Pau­lii­na, 40-vuo­tias ravin­to­neu­vo­ja ja per­hee­näi­ti Poris­ta. Muu­tin Poriin rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten Raa­hes­ta, ja vuon­na 2018 aloi­tin ravin­to­val­men­nus­toi­min­nan oman työ­ni ohel­la. Vapaa-ajal­la­ni har­ras­tan kun­to­sa­lil­la käyn­tiä, lenk­kei­lyä, kok­kai­lua ja lap­sen kans­sa tou­hui­lua. Luen mie­lel­lä­ni hyvin­voin­tiin liit­ty­vää kir­jal­li­suut­ta ja leh­tiä, jot­ka tuo­vat arkee­ni pie­niä omia het­kiä sekä pitä­vät virkeänä.

Pie­nes­tä pitäen olen ollut kiin­nos­tu­nut ruo­as­ta ja läh­din­kin ammat­ti­kou­luun opis­ke­le­maan kokik­si. Kou­lut­tau­duin suur­ta­lous- ja ravin­to­la­ko­kik­si. Työt vei­vät minut kui­ten­kin ensin pori­lai­seen kah­vi­laan, jos­ta sain kipi­nän asia­kas­pal­ve­luun. Suo­ri­tin monen­lai­sia jat­ko­kou­lu­tuk­sia, ja myyn­nin ammat­ti­tut­kin­non myö­tä pää­dyin kau­pan alal­le töi­hin. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa oli mai­nio paik­ka seu­ra­ta ruo­ka-alan tren­de­jä ja opas­taa asiak­kai­ta parem­piin ruo­ka­va­lin­toi­hin. Halusin kui­ten­kin teh­dä enem­män – aut­taa ihmi­siä koh­ti koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia. Monet ruo­ka­va­liot­ren­dit tie­ten­kin tule­vat ja mene­vät, mut­ta ter­veel­li­set elä­män­ta­vat pitäi­si kui­ten­kin saa­da pysy­vik­si. Koh­ta­lo puut­tui peliin, kun tör­mä­sin sat­tu­mal­ta ravintoneuvojakoulutukseen.

Poh­din, onko minus­ta läh­te­mään toi­seen kau­pun­kiin lähi­jak­soil­le töi­den ohes­sa, pie­nen lap­sen äiti­nä. Kave­rit kan­nus­ti­vat ja tuki­vat, joten läh­din mat­kaan. Sitä pää­tös­tä en ole katu­nut het­keä­kään. Ravin­to­neu­vo­ja­kou­lu­tus antoi minul­le pal­jon uusia ideoi­ta ja väli­nei­tä, joi­den avul­la voin aut­taa ihmi­siä voi­maan parem­min. Haluan kan­nus­taa ja aut­taa asiak­kai­ta­ni koh­ti ter­veel­li­sem­pää elä­mää ja tie­dän, että jo pie­nil­lä­kin aske­lil­la voi­daan saa­da aikaan pal­jon hyvää.

Parin vii­me vuo­den aika­na suu­rim­pa­na mie­len­kiin­non koh­tee­na minul­la ovat olleet funk­tio­naa­li­nen lää­ke­tie­de ja ihmi­sen suo­lis­to sekä ravin­non mer­ki­tys suo­lis­ton toi­min­nal­le. Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen opin­nois­sa­ni olen syven­ty­nyt lii­kun­nan, fyy­si­sen kun­non sekä ravin­non ja ter­vey­den väli­siin yhteyk­siin. Olen suo­rit­ta­nut myös psyyk­ki­sen val­men­ta­jan kou­lu­tuk­sen, ja tar­joan asiak­kail­le­ni myös psyyk­kis­tä val­men­nus­ta ja tukea koko­nais­val­tai­ses­sa elämäntapamuutoksessa.

Haluan aut­taa juu­ri sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si, olit­pa sit­ten vas­ta-alka­ja tai aktii­vi­liik­ku­ja. Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa, sil­lä pie­nil­lä­kin muu­tok­sil­la on suu­ri vai­ku­tus pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Opas­tan sinua lem­peän jämä­käs­ti omat tavoit­tee­si huo­mioi­den. Omaan hyvin­voin­tiin panos­ta­mi­nen tuo ener­gi­aa elä­mään, ja tasa­pai­noi­nen ruo­ka­va­lio on tär­keä avain ihmi­sen koko elin­kaa­ren aika­na. En auta sinua laih­tu­maan, vaan ope­tan löy­tä­mään uudet elä­män­ta­vat ja syö­mään täys­pai­noi­ses­ti sekä monipuolisesti.

 

Ruo­ka­rää­tä­li palveluksessanne smile

Lue ravintoneuvojan vinkit terveelliseen elämäntapaan!