Ravintovalmennukset

Alkukonsultaatio

Alku­kon­sul­taa­tio on ensim­mäi­nen askel koh­ti ter­veel­li­sem­pää elä­män­ta­paa. Alku­kon­sul­taa­tios­sa kar­toi­te­taan sinun hyvin­voin­ti­ta­voit­tee­si ja nii­den saa­vut­ta­mi­sek­si tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet. Etu­kä­teen täy­tet­tä­vän esi­tie­to­lo­mak­keen perus­teel­la sel­vi­te­tään läh­tö­ti­lan­tee­si eli nykyi­set ruo­kai­lu­tot­tu­muk­se­si, ter­vey­den­ti­la­si, aktii­vi­suu­te­si sekä nii­hin liit­ty­vät haas­teet ja tavoit­teet. Taus­ta­tie­to­jen poh­jal­ta ravin­to­neu­vo­ja koos­taa sinul­le muu­tok­seen tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet, jot­ka käy­dään yhdes­sä läpi alku­kon­sul­taa­tios­sa. Alku­kon­sul­taa­tio on mah­dol­lis­ta toteut­taa myös etänä!

 • Kes­to: 30 minuuttia
 • Sopii kai­kil­le ravin­to­val­men­nuk­ses­ta kiinnostuneille
 • Sel­vi­te­tään asiak­kaan läh­tö­ti­lan­ne esi­tie­to­jen perus­teel­la, ase­te­taan tavoi­te ja käy­dään läpi tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si tar­vit­ta­vat toimenpiteet
 • Hin­ta 0 €

Tilaa val­men­nus

Yksilöllinen ruokavalio

Ammat­ti­lai­nen suun­nit­te­lee sinul­le yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn ruo­ka­va­lion, jos­sa huo­mioi­daan sinun toi­vee­si ja tavoit­tee­si. Yksi­löl­li­ses­sä ruo­ka­va­lio­suun­nit­te­lus­sa voi­daan myös päi­vit­tää nykyis­tä ruo­ka­va­lio­ta­si tämän­het­kis­ten tavoit­tei­de­si poh­jal­ta. Ruo­ka­va­lio­suun­nit­te­lun tavoit­tee­na ei ole suun­ni­tel­la vain lyhyt­kes­toi­sia dieet­te­jä, vaan sel­lai­sia käy­tän­tö­jä, joi­ta voit nou­dat­taa läpi elä­män. Tavoit­tei­ta­si voi­vat olla niin ras­van­polt­to kuin lihas­mas­san kas­va­tus tai kiin­tey­tys ja oman jak­sa­mi­sen lisää­mi­nen. Ruo­ka­va­lio­suun­nit­te­lu toteu­te­taan aina yksi­löl­li­nen läh­tö­ti­lan­ne, ter­veys, aktii­vi­suus ja mah­dol­li­set ruo­ka-aine­ra­joit­teet huomioiden.

 • Kes­to: 45–60 minuuttia
 • Hen­ki­lö­koh­tai­sen ruo­ka­va­lion luo­mi­nen, päi­vit­tä­mi­nen, ruo­ka­lis­ta­suun­nit­te­lu tai tar­vit­taes­sa ruo­an­val­mis­tus (esi­mer­kik­si välipalat)
 • Hin­ta 80 €

Tilaa val­men­nus

Ravintovalmennus 3 kk

Hyvin­voin­tia tuke­va ruo­ka­va­lio on elä­män­ta­pa. Kyse ei ole nopeas­ta diee­tis­tä, vaan ter­veel­li­sis­tä valin­nois­ta, joil­la saa­vu­te­taan tasa­pai­noi­set ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set, joi­ta on help­poa nou­dat­taa ja yllä­pi­tää läpi elä­män. 3 kuu­kau­den ravin­to­val­men­nuk­sen aika­na etsim­me juu­ri sinun kehol­le­si ja elä­män­ti­lan­teel­le­si sopi­vim­man tavan syö­dä. Val­men­nus raken­ne­taan aina sinun toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si läh­tien. Tavoi­tet­ta­si tuke­van ruo­ka­va­lion koos­ta­mi­sen lisäk­si val­men­nuk­ses­sa seu­ra­taan muu­tok­sen edis­ty­mis­tä ja tavoit­tei­de­si saa­vut­ta­mis­ta. Val­men­nuk­sen aika­na saat tukea elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa tar­vit­ta­van moti­vaa­tion yllä­pi­tä­mi­seen ja vink­ke­jä koko­nais­val­tai­ses­ti ter­veel­li­sen elä­män­ta­van saavuttamiseen.

 • Kes­to: 4 ker­taa 45–60 minuut­tia kes­tä­vä ravitsemustapaaminen
 • Ruo­ka­va­lion yleiskatsaus
 • Ravin­toa­na­lyy­si ruo­ka­päi­vä­kir­jan ja taus­ta­tie­to­jen perusteella
 • Suul­li­set ja kir­jal­li­set vin­kit koh­ti tavoi­tet­ta tuke­vaa ruokavaliota
 • Yhtei­nen kau­pas­sa käyn­ti tai ruoanvalmistus
 • Vin­kit arkeen
 • Hin­ta 149 €/kk

Tilaa val­men­nus

Ravintovalmennus 6 kk

Puo­len vuo­den koko­nais­val­tai­nen ravin­to­val­men­nus rää­tä­löi­dään sinun tavoit­tei­de­si ja toi­vei­de­si mukaan. Ravin­to­val­men­nuk­sen aika­na saat ravin­to­neu­vo­jan kat­ta­van ana­lyy­sin tämän het­ki­sis­tä ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sis­ta­si sekä ammat­ti­lai­sen suun­nit­te­le­man uuden ruo­ka­va­lion, joka aut­taa sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si. Tiuk­ko­jen ja nopei­den dieet­tien sijas­ta tavoit­tee­nam­me on löy­tää juu­ri sinun kehol­le­si ja elä­män­ti­lan­teel­le­si sovel­tu­vat hyvin­voin­tia tuke­vat käy­tän­nöt, joi­ta on help­poa yllä­pi­tää myös jat­kos­sa. Ravin­to­neu­vo­jan tuen ja vink­kien avul­la omak­sut puo­len vuo­den aika­na uudet ter­veel­li­sem­mät käy­tän­nöt ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set osak­si joka­päi­väis­tä arkea­si. Edis­ty­mis­tä­si seu­ra­taan koko val­men­nus­jak­son ajan, ja saat tar­vit­ta­van tuen ja tie­don ruo­ka­va­lion yllä­pi­tä­mi­seen myös ravin­to­val­men­nuk­sen jälkeen.

 • Kes­to: 8 tapaa­mis­ta, jois­ta 2 tapaa­mis­ta 90–120 minuut­tia ja 6 tapaa­mis­ta 45–60 minuuttia
 • Ruo­ka­va­lio katsaus
 • Ravin­toa­na­lyy­si ruo­ka­päi­vä­kir­jan ja taus­ta­tie­to­jen perusteella
 • Suul­li­set ja kir­jal­li­set ohjeet koh­ti tavoi­tet­ta tuke­vaa ruokavaliota
 • Resep­ti­vin­kit
 • Yhtei­nen kau­pas­sa käyn­ti tai ruoanvalmistus
 • Vin­kit jatkoon
 • Hin­ta 99 €/kk

Tilaa val­men­nus

Ruokavalion seuranta

Ruo­ka­va­lion seu­ran­nan tavoit­tee­na on kar­toit­taa tämän het­ki­set ruo­kai­lu­tot­tu­muk­se­si ja nii­hin liit­ty­vät haas­teet. Seu­ran­ta pitää sisäl­lään nel­jä tapaa­mis­ker­taa, ruo­ka­päi­vä­kir­jan kar­kean ana­ly­soin­nin sekä ruo­ka­va­lio­haas­tat­te­lun, joi­den poh­jal­ta ravin­to­neu­vo­ja antaa suo­si­tuk­set ter­veel­li­sem­män ruo­ka­va­lion koos­ta­mi­seen. Ruo­ka­va­lion seu­ran­ta sovel­tuu eten­kin sil­loin, jos sinul­la on haas­tei­ta ruo­ka­va­lio­si suh­teen, kär­sit esi­mer­kik­si jat­ku­vas­ti vat­san tur­vo­tuk­ses­ta, soke­ri­kou­kus­ta tai pai­non heit­te­leh­ti­mi­ses­tä. Ongel­mien taus­tal­la voi­vat olla esi­mer­kik­si epä­sään­nöl­li­nen ruo­ka­ryt­mi, pii­lo­so­ke­rit, vähäi­nen hii­li­hy­draat­tien saan­ti tai annoskoot.

 • Kes­to: 4 ker­taa 45–60 minuu­tin mit­tais­ta tapaa­mis­ta (6kk–12kk)
 • Ruo­ka­va­lion seu­ran­ta ja ruo­ka­tot­tu­mus­ten kar­kea analysointi
 • Ruo­ka­va­lio­haas­tat­te­lu
 • Hin­ta 80 €/kk

Tilaa val­men­nus

Katso ravintoneuvojan parhaat vinkit!