Psyykkinen valmennus

Ravin­to­val­men­nus Comet tar­jo­aa psyyk­kis­tä val­men­nus­ta hen­ki­sen hyvin­voin­nin tuek­si, tut­kit­tuun tie­toon poh­ja­tu­vil­la val­men­nus­me­to­deil­la. Haluat­ko pääs­tä eroon yli­mää­räi­ses­tä stres­sis­tä, paran­taa suo­ri­tus­ky­kyä­si ja ede­saut­taa koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia­si? Ravin­to­val­men­nus Come­tin yksi­löil­le suun­nat­tu psyyk­ki­nen val­men­nus aut­taa sinua kehit­tä­mään psy­ko­lo­gis­ta jous­ta­vuut­ta­si ja sitä kaut­ta paran­ta­maan hen­kis­tä hyvinvointiasi.

Mitä on psyykkinen valmennus?

Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen tavoit­tee­na on edis­tää asiak­kai­den hen­kis­tä hyvin­voin­tia ja tar­jo­ta heil­le väli­nei­tä oman suo­ri­tus­ky­vyn sekä täy­den poten­ti­aa­lin saa­vut­ta­mi­seen, esi­mer­kik­si eri­lais­ten elä­män­ta­pa­muu­tos­ten äärel­lä. Psyyk­ki­nen val­men­nus poh­jau­tuu hyväk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pia­me­ne­tel­mään, joka on kehi­tet­ty suh­de­ke­hys­teo­rian poh­jal­ta. Arvo- ja hyväk­syn­tä­poh­jai­ses­sa lähes­ty­mis­ta­vas­sa on kes­keis­tä löy­tää toi­mi­via yksi­löl­li­siä tapo­ja, kei­no­ja tai tai­to­ja, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta elää itsel­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja omien arvo­jen mukais­ta elä­mää vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta. Psyyk­ki­nen val­men­nus itses­sään ei ole tera­pi­aa tai mie­len­ter­vey­den hoi­toa, eikä sen avul­la pyri­tä pois­ta­maan ongel­mia, vaan aut­ta­maan asia­kas­ta saa­vut­ta­maan hänen itsel­leen aset­ta­mat tavoit­teet esi­mer­kik­si ter­veel­li­sem­piin elä­män­ta­poi­hin liittyen.

Psykologinen joustavuus hyvinvoinnin tukena

Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen kes­kei­se­nä työ­ka­lu­na on hyväk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pi­aan poh­jau­tu­va val­men­nus­me­ne­tel­mä, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta väli­nei­tä asiak­kaan psy­ko­lo­gi­sen jous­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen. Psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus on yksi psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin avain­te­ki­jöis­tä, jota voi­daan kehit­tää. Psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus koos­tuu kuu­des­ta eri osa-alu­ees­ta, joi­ta ovat täs­sä het­kes­sä elä­mi­nen, omat arvot, omiin arvoi­hin sitou­tu­mi­nen, havain­noi­va minä, mie­len kont­rol­lin hei­ken­tä­mi­nen ja hyväk­syn­tä. Kehit­tä­mäl­lä psy­ko­lo­gis­ta jous­ta­vuut­ta ihmi­nen oppii käsit­te­le­mään ja hyväk­sy­mään omia tun­tei­taan sekä sää­te­le­mään omaa käyt­täy­ty­mis­tään parem­min. Kes­kiös­sä ovat itseä kos­ke­vien nega­tii­vis­ten tun­tei­den käsit­te­le­mi­nen sekä omien arvo­jen tun­nis­ta­mi­nen suh­tees­sa esi­mer­kik­si omaan hyvin­voin­tiin liit­ty­viin käytösmalleihin.

Valmennuksen tavoitteet

Val­men­nuk­sen tär­kein tavoi­te on kehit­tää mie­len ja käyt­täy­ty­mi­sen tai­to­ja aktii­vi­sen har­joit­te­lun avul­la. Näil­lä tai­doil­la tar­koi­te­taan oman psy­ko­lo­gien jous­ta­vuu­den lisää­mis­tä eli muun muas­sa tun­tei­den ja aja­tus­ten tun­nis­ta­mis­ta ja tie­dos­ta­mis­ta, epä­miel­lyt­tä­vien tun­tei­den ja aja­tus­ten hyväk­syn­tää, arjen läs­nä­oloa ja irrot­tau­tu­mis­ta mie­len val­las­ta. Näi­den tai­to­jen avul­la ope­tel­laan teke­mään enem­män arvo­jen mukai­sia teko­ja ja valin­to­ja oman arjen kes­kel­lä. Koke­muk­sel­lis­ten ja kon­kreet­tis­ten har­joi­tus­ten avul­la on tar­koi­tus herät­tää aja­tuk­sia ja tun­tei­ta, jot­ka voi­vat olla ajoit­tain myös epä­miel­lyt­tä­viä. Val­men­nus ei tar­joa val­mii­ta vas­tauk­sia ongel­mii­si, vaan antaa uusia näkö­kul­mia ja herät­tää ohjaa­vaa kes­kus­te­lua har­joi­tus­ten pohjalta.

Katso ravintoneuvojan parhaat vinkit!

Psyykkisen valmennuksen hyödyt

Hyväk­sy­mi­seen, omis­tau­tu­mi­seen ja läs­nä­oloon perus­tu­val­la val­men­nuk­sel­la voi­daan muun muas­sa tukea ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­vien elin­ta­po­jen muu­tos­ta sekä ehkäis­tä nuk­ku­mis­häi­riöi­tä, stres­siä ja ala­vi­rei­syyt­tä. Eri­lai­sis­sa val­men­nuk­sis­sa käy­tet­tyä mene­tel­mää on hyö­dyn­net­ty myös monil­la muil­la aloil­la kas­va­tuk­ses­ta tera­pi­aan ja työ­uu­pu­muk­sen hoi­toon. Ravin­to­neu­von­ta Come­tin tar­joa­mas­sa psyyk­ki­ses­sä val­men­nuk­ses­sa yhdis­ty­vät urhei­lup­sy­ko­lo­gia, ter­veys, ravin­to ja lii­kun­ta, jot­ka tuke­vat osal­taan hen­kis­tä hyvin­voin­tia. Val­men­nuk­ses­sa voi­daan kes­kit­tyä asiak­kaan toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan myös esi­mer­kik­si seu­raa­viin tee­moi­hin: itse­tun­te­mus, ihmis­suh­teet, onnel­li­suus ja unelmat.

Kenelle valmennus soveltuu?

Come­tin psyyk­ki­nen val­men­nus sovel­tuu kai­kil­le, jot­ka halua­vat lisä­tä hen­kis­tä hyvin­voin­ti­aan, oppia käsit­te­le­mään stres­siä ja nega­tii­vi­sia tun­tei­ta sekä paran­taa suo­ri­tus­ky­ky­ään ja ylit­tää itsen­sä. Psyyk­ki­nen val­men­nus toi­mii erin­omai­se­na tuke­na eri­lai­sis­sa elä­män­muu­tok­sis­sa, sil­lä suu­rim­mat haas­teet niin urhei­lus­sa kuin elä­män­ta­pa­muu­tok­sis­sa ovat usein psy­ko­lo­gi­sia. Yksi­lö­val­men­nus kehit­tää kykyä tun­nis­taa omia voi­ma­va­ro­ja, ja sitä kaut­ta se aut­taa myös saa­vut­ta­maan oman poten­ti­aa­lin ja itsel­le ase­te­tut tavoitteet.

Kysy myös ryh­mä­val­men­nuk­sis­ta – Val­men­nus voi­daan rää­tä­löi­dä myös pari­suh­teen tai per­heen hyvin­voin­nin koko­nais­val­tai­seen lisäämiseen.

Psyykkisen valmennuksen kesto ja hinta

Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen kes­to ja sisäl­tö rää­tä­löi­dään jokai­sen asiak­kaan toi­vei­den ja hen­ki­lö­koh­tais­ten tavoit­tei­den mukaan. Val­men­nuk­sen tun­ti­hin­ta on 80 €, ja koko­nais­hin­ta mää­räy­tyy val­men­nus­pa­ket­tiin sisäl­ty­vien tapaa­mis­ker­to­jen mukaan. Val­men­nus voi­daan toteut­taa esi­mer­kik­si kuu­den ker­ran pai­non­hal­lin­taoh­jaus yksi­lö­oh­jauk­se­na. Sen avul­la opit hyväk­sy­mään tun­tee­si ja aja­tuk­se­si, lait­ta­maan asiat tär­keys­jär­jes­tyk­seen ja toi­mi­maan taval­la, joka edis­tää sinun koko­nais­val­tais­ta hyvinvointiasi.